Katedra Pedagogiki i Psychologii

Kierunki kształcenia

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

(specjalność nauczycielska)

Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo – merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela – wychowawcy w przedszkolu oraz w  szkole podstawowej, w klasach I – III.

Podstawowe miejsca pracy:

 •     nauczyciel – wychowawca w placówkach przedszkolnych;
 •     nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I – III.

Opiekun specjalności: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, Malczewskiego 20a, pok. 404, e-mail: ziebakowska@uthrad.pl; mgr Nela Bukowska

PSYCHOLOGIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, profil praktyczny

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu psychologa w szczególności: przygotowanie do realizacji zadań z zakresu diagnozy psychologicznej, projektowania i realizacji działań zwiększających efektywność funkcjonowania osoby w środowisku pracy i biznesu oraz do pracy pomocowej, terapeutycznej z dziećmi i osobami dorosłymi przejawiającymi dysfunkcje w obszarze psychicznego funkcjonowania człowieka.

Studenci w toku studiów realizują blok przedmiotów podstawowych, kierunkowych (obowiązkowych i do wyboru), ogólnouczelnianych, praktyki oraz zajęcia związane z przygotowaniem pracy dyplomowej.

Przykładowe przedmioty w toku studiów:

 • Warsztat komunikacji interpersonalnej
 • Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Metody statystyczne w psychologii
 • Psychologia organizacji i zarządzania
 • Diagnoza psychologiczna
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej
 • Podstawy psychoterapii
 • Poradnictwo rodzinne

W grupie zajęć kierunkowych do wyboru program studiów oferuje siedem modułów, każdy zawiera propozycję przedmiotów według poniższego zestawienia:

 • Moduł I Psychologia rodziny – do wyboru 3 przedmioty z 6
 • Moduł II Psychologia biznesu – do wyboru 3 przedmioty z 5;
 • Moduł III Psychologia zdrowia – do wyboru 3 przedmioty z 5;
 • Moduł IV Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – do wyboru 2 przedmioty z 4;
 • Moduł V Psychologia kliniczna dorosłych – do wyboru 2 przedmioty z 4;
 • Moduł VI Pomoc psychologiczna – do wyboru 2 przedmioty z 4;
 • Moduł VII Psychoterapia – do wyboru 2 przedmioty z 4.

Podstawowe miejsca pracy: organizacje i fundacje zajmujące się udzielaniem pomocy dzieciom, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, domy dziecka, ośrodki interwencyjne, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, placówki socjoterapeutyczne, centra pomocy rodzinie, szpitale, hospicja, gabinety psychologiczne, a także firmy szkoleniowe, doradcze, działy personalne, organizacje biznesowe oraz instytucje związane z rynkiem pracy.

Opiekun specjalności: dr Kinga Łagowska, Malczewskiego 22, pok. 110, e-mail: k.lagowska@uthrad.pl

PEDAGOGIKA, STUDIA II STOPNIA, magisterskie

Specjalności:

 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (specjalność nauczycielska, z przygotowaniem pedagogicznym)

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA

(z przygotowaniem pedagogicznym)

Celem kształcenia na powyższej specjalności jest przygotowanie studentów do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, socjalizacyjno-resocjalizacyjnych z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń zachowania).

Podstawowe miejsca pracy:

 •     ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowia opiekuńcze,
 •     młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 •     szkolne schroniska młodzieżowe,
 •     placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne, pracy podwórkowej),
 •     stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością socjoterapeutyczną,
 •     placówki profilaktyczno-wychowawcze,
 •     ośrodki wspierające uzależnionych.

Opiekun specjalności: dr hab. Dorota Zbroszczyk; Malczewskiego 22, pok. 134, tel. 361 78 87

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

(z przygotowaniem pedagogicznym)

 Studia na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna wyposażają studenta w wiedzę z zakresu prawidłowości i zaburzeń rozwojowych jednostki z perspektywy procesu kształcenia i wychowania. Student poznaje uwarunkowania i przebieg procesu diagnostycznego w aspekcie założeń teoretycznych, metodycznych i metodologicznych oraz zagadnienia związane z metodyką prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają na prowadzenie diagnozy pedagogicznej (poznawanie środowiska i sytuacji szkolnej ucznia) oraz prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, w tym korekcyjno-kompensacyjnych.

Ukończenie studiów na tym kierunku daje możliwości zatrudnienia w:

 •     wszystkich placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły różnego typu, świetlice);
 •     placówkach oświatowo-wychowawczych;
 •     poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 •     świetlicach i ośrodkach terapeutycznych;
 •     ośrodkach wspomagania rozwoju dziecka i wspomagania rodziny.

Opiekun specjalności: dr Justyna Bojanowicz; Malczewskiego 20a, pok. 305, tel. 513 049 539

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 (specjalność nauczycielska, z przygotowaniem pedagogicznym) w roku akad. 2022/23 wyłącznie II rok

Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo-merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela-wychowawcy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej, w klasach I- III.

Od X.2019 r. studia na tej specjalności mogą podjąć wyłącznie absolwenci kierunku Pedagogika I st. podobnej specjalności.

Podstawowe miejsca pracy:

 •     nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I – III,
 •     nauczyciel-wychowawca w placówkach przedszkolnych;

Opiekun specjalności: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot; Malczewskiego 20a, pok. 404, e-mail: ziebakowska@uthrad.pl

PRACA SOCJALNA, STUDIA I STOPNIA, LICENCJAT

Specjalności:

 • ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH
 • ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH

Specjalność ta jest kierowana do osób zainteresowanych podejmowaniem i organizowaniem działań z zakresu usług socjalnych o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym i interwencyjnym dla osób i rodzin. Kwalifikacje absolwenta umożliwią rozwój potencjału, wzbogacanie życia i zapobieganie dysfunkcjom osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie im wsparcia w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także zapewnią osobom starszym, niepełnosprawnym oraz chorym zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Absolwent specjalności „Organizator usług socjalnych” będzie mógł podjąć pracę w:

 •     Ośrodkach Pomocy Społecznej (w przyszłej ustawie Centra Pomocy i Usług Socjalnych);
 •     regionalne ośrodki polityki i pomocy społecznej;
 •     organizacjach pozarządowych;
 •     niepublicznych agencjach socjalnych z nastawieniem na tworzenie lokalnych agencji usług socjalnych, doradztwa w budowaniu lokalnej sieci agencji socjalnych na obszarze powiatu.

Opiekun specjalności: dr Mikołaj Olszewski; Malczewskiego 22, pok. 134, tel. 361 78 87

ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Program studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie animacji społecznej skutkującej zwiększeniem aktywnego uczestnictwa w lokalnych i regionalnych inicjatywach o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym, budowy i funkcjonowania partnerstw lokalnych pomiędzy instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zaliczanymi do sektora ekonomii społecznej oraz roli organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności lokalnych.

Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko pojętą aktywizacją społeczno-edukacyjną:

 •     regionalne ośrodki pomocy społecznej;
 •     centra usług socjalnych;
 •     ośrodki pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi (ośrodek interwencji kryzysowej);
 •     jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 •     ośrodki wsparcia i pomocy specjalistycznej;
 •     organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i aktywizowaniem środowisk lokalnych;
 •     lokalne centra kultury oraz świetlice środowiskowe.

Opiekun specjalności: dr Dagmara Kowalik; Malczewskiego 20a, pok. 101, tel. 361 78 64