Katedra Pedagogiki i Psychologii

Kierunki kształcenia

PEDAGOGIKA, STUDIA I STOPNIA, LICENCJAT

(w roku akad. 2021/22 tylko III rok)

Specjalności:

 • PEDAGOGIKA  OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (z przygotowaniem pedagogicznym)

W ramach specjalności „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” student przygotowywany jest do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do:

 • realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego;
 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;
 • umiejętności rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w środowisku naturalnym (rodzinnym), jak i społecznym (w placówkach częściowej oraz całkowitej zastępczej opieki i wychowania, instytucjach opieki i wsparcia)
 • podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem a także organizowania różnorodnych form samopomocy;
 • organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
 • wykorzystania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej z różnymi grupami podopiecznych;
 • ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego;

Absolwent posiada kwalifikacje do pracy opiekuńczej oraz wychowawczej na stanowiskach: pedagoga, opiekuna, wychowawcy. Zdobywa uprawnienia do podjęcia pracy zawodowej w: szkołach, internatach, bursach, świetlicach, świetlicach terapeutycznych i socjoterapeutycznych, poradniach specjalistycznych, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sanatoriach, prewentoriach, oddziałach dziecięcych szpitali, warsztatach terapii zajęciowej, placówkach wychowania pozaszkolnego, domach pomocy społecznej, organizacjach pożytku publicznego, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, itd.

Opiekun specjalności: dr Justyna Bojanowicz; Malczewskiego 20a, pok. 305, tel. 513 049 539

PRACA SOCJALNA, STUDIA I STOPNIA, LICENCJAT

Specjalności:

 • ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH
 • ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH

Specjalność ta jest kierowana do osób zainteresowanych podejmowaniem i organizowaniem działań z zakresu usług socjalnych o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym i interwencyjnym dla osób i rodzin. Kwalifikacje absolwenta umożliwią rozwój potencjału, wzbogacanie życia i zapobieganie dysfunkcjom osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie im wsparcia w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także zapewnią osobom starszym, niepełnosprawnym oraz chorym zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Absolwent specjalności „Organizator usług socjalnych” będzie mógł podjąć pracę w:

 •     Ośrodkach Pomocy Społecznej (w przyszłej ustawie Centra Pomocy i Usług Socjalnych);
 •     regionalne ośrodki polityki i pomocy społecznej;
 •     organizacjach pozarządowych;
 •     niepublicznych agencjach socjalnych z nastawieniem na tworzenie lokalnych agencji usług socjalnych, doradztwa w budowaniu lokalnej sieci agencji socjalnych na obszarze powiatu.

Opiekun specjalności: dr Mikołaj Olszewski; Malczewskiego 22, pok. 134, tel. 361 78 87

 

ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Program studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie animacji społecznej skutkującej zwiększeniem aktywnego uczestnictwa w lokalnych i regionalnych inicjatywach o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym, budowy i funkcjonowania partnerstw lokalnych pomiędzy instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zaliczanymi do sektora ekonomii społecznej oraz roli organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności lokalnych.

Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko pojętą aktywizacją społeczno-edukacyjną:

 •     regionalne ośrodki pomocy społecznej;
 •     centra usług socjalnych;
 •     ośrodki pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi (ośrodek interwencji kryzysowej);
 •     jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 •     ośrodki wsparcia i pomocy specjalistycznej;
 •     organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i aktywizowaniem środowisk lokalnych;
 •     lokalne centra kultury oraz świetlice środowiskowe.

Opiekun specjalności: dr Dagmara Kowalik; Malczewskiego 20a, pok. 101, tel. 361 78 64

PEDAGOGIKA, STUDIA II STOPNIA, magisterskie

Specjalności:

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (specjalność nauczycielska, z przygotowaniem pedagogicznym)
 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA (z przygotowaniem pedagogicznym)
 • DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA (z przygotowaniem pedagogicznym)

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 (specjalność nauczycielska, z przygotowaniem pedagogicznym)

Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo-merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela-wychowawcy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej, w klasach I- III.

Od X.2019 r. studia na tej specjalności mogą podjąć wyłącznie absolwenci kierunku Pedagogika I st. podobnej specjalności.

Podstawowe miejsca pracy:

 •     nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I – III,
 •     nauczyciel-wychowawca w placówkach przedszkolnych;

Opiekun specjalności: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot; Malczewskiego 20a, pok. 404, e-mail: ziebakowska@uthrad.pl

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA

(z przygotowaniem pedagogicznym)

Celem kształcenia na powyższej specjalności jest przygotowanie studentów do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych, socjalizacyjno-resocjalizacyjnych z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież z diagnozą zaburzeń zachowania).   

Podstawowe miejsca pracy: 

 •     ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowia opiekuńcze,
 •     młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 •     szkolne schroniska młodzieżowe,
 •     placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne, pracy podwórkowej),
 •     stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością socjoterapeutyczną,
 •     placówki profilaktyczno-wychowawcze,
 •     ośrodki wspierające uzależnionych.

Opiekun specjalności: dr hab. Dorota Zbroszczyk; Malczewskiego 22, pok. 134, tel. 361 78 87

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

(z przygotowaniem pedagogicznym)

 Studia na specjalności Diagnoza i terapia pedagogiczna wyposażają studenta w wiedzę z zakresu prawidłowości i zaburzeń rozwojowych jednostki z perspektywy procesu kształcenia i wychowania. Student poznaje uwarunkowania i przebieg procesu diagnostycznego w aspekcie założeń teoretycznych, metodycznych i metodologicznych oraz zagadnienia związane z metodyką prowadzenia działań profilaktycznych i terapeutycznych. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają na prowadzenie diagnozy pedagogicznej (poznawanie środowiska i sytuacji szkolnej ucznia) oraz prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym, w tym korekcyjno-kompensacyjnych. 

Ukończenie studiów na tym kierunku daje możliwości zatrudnienia w:

 •     wszystkich placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły różnego typu, świetlice);
 •     placówkach oświatowo-wychowawczych;
 •     poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 •     świetlicach i ośrodkach terapeutycznych;
 •     ośrodkach wspomagania rozwoju dziecka i wspomagania rodziny.

Opiekun specjalności: dr Justyna Bojanowicz; Malczewskiego 20a, pok. 305, tel. 513 049 539

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

(specjalność nauczycielska)

Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo – merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela – wychowawcy w przedszkolu oraz w  szkole podstawowej, w klasach I – III. 

Podstawowe miejsca pracy:

 •     nauczyciel – wychowawca w placówkach przedszkolnych;
 •     nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I – III.

Opiekun specjalności: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, Malczewskiego 20a, pok. 404, e-mail: ziebakowska@uthrad.pl; mgr Nela Bukowska