Katedra Pedagogiki i Psychologii

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

Rekrutacja na Studia Podyplomowe odbywa się cyklicznie według następujących zasad:

na semestr zimowy w terminie: 1-30 września każdego roku
na semestr letni w terminie: 1-28 lutego każdego roku

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych obejmuje przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku, którego program studiów określał efekty uczenia się obejmujące wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom odpowiednio podstawy programowej przedmiotu nauczania lub podstawy programowej kształcenia w zawodzie lub treściom prowadzonych zajęć, nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego

Uczestnikom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształcenia umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom szkół podstawowych (II etap edukacyjny) i szkół ponadpodstawowych. Integralną częścią studiów są praktyki umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych poprzez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych.

UPRAWNIENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej. Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1450), w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  1. Czas trwania – 3 semestry
  2. Opłata za jeden semestr – 1.500 zł
  3. Liczba godzin dydaktycznych – 390
  4. Liczba godzin praktyk – 150
  5. Przewidywana liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie edycji studiów – 15 osób

 

FORMY I TERMINY ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie online lub zjazdów sobotnio-niedzielnych, ewentualnie (po uzgodnieniu ze słuchaczami) piątkowo-sobotnio-niedzielnych w budynku „Olimp”, w Radomiu przy ul. Malczewskiego 20A. Praktykę zawodową słuchacz realizuje w czasie II i III semestru, niezależnie od terminów zjazdów, w dniach i godzinach pracy danej placówki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie studiów.

Sekretariat studiów (informacje organizacyjne)

Dariusz Rusak

ul. Malczewskiego 22, 26-600 Radom, budynek „Pentagon”

pokój 126, tel.: (48) 361-78-53

e-mail:  d.rusak@urad.edu.pl

Kierownik studiów

dr Dagmara Kowalik

ul. Malczewskiego 22A, budynek „Olimp”, 26-600 Radom

pokój 101, tel.: 662-999-304

e-mail: d.kowalik@urad.edu.pl