Katedra Pedagogiki i Psychologii

Koło Naukowe Studentów Pracy socjalnej oraz Pedagogiki "POZYTYWNI"

  • Działalność Koła Naukowego „Pozytywni” w roku akademickim 2022/23

W roku akademickim 2022/23 koło Naukowe Pozytywni realizowało zadania przewidziane w planie pracy.  Członkowie koła prowadzili badania na temat warunków budowania sieci wsparcia społecznego i roli polityki społecznej oraz pracy socjalnej. Studenci opracowali koncepcje badań, przygotowali zestaw pytań badawczych. Na ich podstawie sformułowano hipotezy badawcze i przygotowano kwestionariusz ankiety oraz przeprowadzono badania. Studenci współorganizowali wizyty studyjne w jednostkach pomocy społecznej: CUS Kozienice, domach dziennego pobytu. Pełnili rolę animatorów podczas wizyt studyjnych oraz w trakcie warsztatów w Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. Brali także czynny udział w konferencji naukowej i warsztatach w ramach 1 Tygodnia Pracy Socjalnej organizowanym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 24 maja 2023 roku. Opiekunka koła, dr Maria Gagacka, wygłosiła referat  Deinstytucjonalizacja a praca socjalna, oraz poprowadziła warsztaty Bajka w pracy socjalnejStudenci wzięli także udział w grze terenowej.  

  • Studenci Koła Naukowego „Pozytywni” na konferencji „MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI”

W dniu 21.11.2019 członkowie koła naukowego „Pozytywni” wraz z opiekunką koła dr Marią Gagacką i dr Dagmarą Kowalik wzięli udział w konferencji naukowej „MYŚLENIE POZA SCHEMATAMI – Integracja środowisk na rzecz współpracy edukacji zawodowej z rynkiem pracy”, poświeconej promocji szkolnictwa zawodowego i budowie sieci współpracy.

Organizatorami konferencji było Centrum Kształcenia Dorosłych Edukacja oraz Instytut Technologii i Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, obecnie jeden z członków Sieci Badawczej Łukasiewicz. Konferencję honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Radomia. 

Celem konferencji było szukanie efektywnych form promocji szkolenia zawodowego oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań podnoszących zdolność zatrudnieniowa i poziom kompetencji adekwatny do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Wśród prelegentów były przedstawicielki naszego uniwersytetu.

Prof. Elżbieta Sałata podkreśliła w swoim wystąpieniu role mediacji rówieśniczych, jako formy przygotowania do rozwiązywania problemów. Jest to niezwykle cenna umiejętność z perspektywy edukacji dla rynku pracy.

Dr Maria Gagacka prowadząca także pierwszą część konferencji i panel dyskusyjny w swoim wystąpieniu postawiła problem rozmijania się oczekiwań pracodawców i pracowników oraz wypływające ze zderzeni tych dwóch światów konsekwencje dla efektywności pracy i satysfakcji z niej płynącej.

Dla studentów była to okazja do wielowymiarowego spojrzenia na rynek pracy i poznania różnych perspektyw jego oceny ze strony przedstawicieli środowiska naukowego, edukacji, sektora publicznego i świata biznesu.

 

  • Członkowie Koła Naukowego „Pozytywni” w laboratorium kreatywnego myślenia i-Lab

W ramach współpracy Koła Naukowego Pozytywni z instytucjami naukowymi działającymi w naszym mieście członkowie koła wraz z opiekunką dr Marią Gagacką wzięli udział w warsztatach kreatywnego myślenia prowadzonych przez dr Jolantę Religę i dr Mirosława Żurka w Instytucie Technologii i Eksploatacji – PIB. Historia Instytutu sięga roku 1986, kiedy to Uchwałą Rady Ministrów powołano Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego (MCNEMT).W roku 1994, w wyniku konsekwentnej realizacji nowej i ambitnej strategii działania, dzięki której możliwe było dostosowanie się do zmieniającego się środowiska zewnętrznego i kolejnych obowiązujących systemów sterowania nauką, MCNEMT przekształcony został w Instytut Technologii Eksploatacji, który od roku 2004, jako trzeci w Polsce, posiada status Państwowego Instytutu Badawczego.  1 kwietnia 2019 roku rozpoczęła działalność Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie. Korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, Łukasiewicz przedstawia kompleksową ofertę dla przedsiębiorców. Nowy podmiot, skupiający potencjał krajowych instytutów badawczych, już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami. 

i-Lab to inspirujące, innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane w celu przeniesienia użytkowników z ich codziennego środowiska do niezwykłego środowiska, które przyczynia się do kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. I-Lab stanowi doskonałe wsparcie dla każdego rodzaju pracy zespołowej.

Innowacyjna idea i-Lab zakłada współistnienie i wzajemne przenikanie się trzech elementów: środowiska, technologii i technik moderacji (facylitacji).

Metodologia pracy zespołowej w laboratoriach innowacyjnych opiera się na dobrze znanym procesie burzy mózgów. Innowacyjny charakter i przewaga rozwiązań zastosowanych w i-Lab wynikają ze zastosowania specjalnie zaprojektowanego oprogramowania komputerowego wspierającego proces burzy mózgów.

Po warsztatach studenci zgodnie stwierdzili, że w takich warunkach nauka jest czystą przyjemnością.